คุณสมบัติ เต็งศรี ประธานกลุ่มบริษัท เอส.เค.ที. กรุ๊ป ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ "Q Mark"

Category: 

วันที่ 17-11-2021

บริษัท เอส.เค.ที. ทราน จำกัด โดยคุณสมบัติ เต็งศรี ประธานกลุ่มบริษัท เอส.เค.ที. กรุ๊ป ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ "Q Mark"  (ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก) จากกรมการขนส่งทางบก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น