บริการ

บริการของเรา

ธุรกิจขนส่งสินค้า คือ หัวใจขององค์กร

Assembly

ธุรกิจรับต่อ และประกอบรถบรรทุก รถพ่วง รถเทรเลอร์ โดยมีโรงงานขนาดใหญ่ 2 สาขา คือ บริษัท เอส.เค.ที. เทรเลอร์ ขอนแก่น จํากัด และบริษัท เอส.เค.ที. เทรเลอร์ พิษณุโลก จํากัด

Assembly

ศูนย์บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา (Maintenance Workshop) สําหรับรถบรรทุกของบริษัท และผู้รับเหมา โดยทีมช่างผู้ชํานาญ ตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพ ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

Assembly

สถานที่บริการจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณ ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยเนื้อที่ 3 ไร่ พร้อมด้วยบริการ ร้านอาหาร ห้องนํ้า ห้องอาบนํ้า และห้องพักผ่อน ซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุก ได้ถึงวันละมากกว่า 3 คัน

รถบรรทุกของบริษัท

รถกึ่งพ่วง พื้นเรียบ 6 เพลา 22 ล้อ จํานวน 27 คัน

◉ VOLVO FM 440 จํานวน 6 คัน

◉ SUZU DECA GXZ360 จํานวน 21 คัน