เกี่ยวกับเรา

สมบัติ เต็งศรีบริษัท เอส.เค.ที. ทราน จํากัด (S.K.T Tran Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ โดยมี คุณสมบัติ เต็งศรี เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัทตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นอกจากธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแล้ว บริษัทยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น

◉ ธุรกิจรับต่อประกอบรถบรรทุก, รถพ่วง, รถเทรเลอร์โดยมีโรงงานขนาดใหญ่ 2 สาขา คือ บริษัท เอส.เค.ที.เทรเลอร์ ขอนแก่น จํากัด และบริษัท เอส.เค.ที.เทรเลอร์พิษณุโลก จํากัด

◉ บริษัทมีศูนย์บริการ ซ่อมแซม บํารุงรักษา (Maintenance Workshop) สําหรับรถบรรทุกของบริษัท และผู้รับเหมา โดยทีมงานช่างผู้ชำนาญ ตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพ ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

◉ สถานบริการจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณ ถ.เลียงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยเนื้อที่ 3 ไร่ พร้อมด้วยบริการร้านอาหาร ห้องนํ้า และห้องพักผ่อน ซึ่งสามารถรองรับรถบรรทุกได้ถึงวันละมากกว่า 30 คัน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจราจร อันเนื่องมาจาก ความอ่อนล้าของผู้ขับรถ

บริษัทให้บริการที่เชื่อถือได้ ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุผล ตรงตามเงื่อนไขด้านการกําหนดเวลา และค่าใช้จ่ายของลูกค้า โดยเน้นถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา สินค้าถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย ด้วยการบริการที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญในตัวสินค้า นับตั้งแต่รับสินค้า ดูแลสินค้าเป็นอย่างดี ไปจนถึงผู้รับปลายทาง ซึ่งบริษัทได้มีการรับประกันภัยในตัวสินค้า จากบริษัทประกันภัยชั้นนําของประเทศ

ในปัจจุบัน ทางบริษัทมุ่งเน้นการคัดสรรทีมงานที่มีคุณภาพ มีฝีมือ และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลกรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมไปกับ มุ่งเน้นด้านการบริการที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมไปกับมุ่งงเน้นด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ดั่งสโลแกนที่ว่า "สุดยอด!! มาตรฐานการขนส่ง ทีมงานคุณภาพ พร้อมให้บริการ 24 ชม" ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้ารายใหม่ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการ สู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขนส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศในปี 2017 และในภูมิภาคอาเซียนในอีก 5 ปี

นโยบาย

การดำเนินธุรกิจ

บริษัทตระหนักดีว่า ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญเบื้องต้น ที่จะนำไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทจะต้องเอาในใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ที่บริษัทให้บริการอยู่ รวมทั้งต้องพยายามเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปัญหาต่างๆ และให้การสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าเหล่า่นั้น โดยสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และทันการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายยของบริษัท ได้มุ่งเน้นเรื่องต่างๆ ดังนี้

◉ เสนอบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตรงกับ หรือเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้

◉ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ตรงกับมาตรฐานสากล และด้วยมารยาทที่ดี

◉ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับบริการของบริษัท รวมทั้งรายละเอียดของการรับประกัน และการรับรองต่างๆ เพื่อว่า ลูกค้าสามารถทําการตัดสินจ เมื่อได้รบทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

ทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลกรในทุกระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือพนักงานขับรถ ต่างก็มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ต่อความสําเร็จขององค์กร ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความรู้ ความสามารถ และอยากทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกัน บริษัทก็ตระหนักถึงความสําคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัย

บริษัทมุ่งมั่น ที่จะประกอบธุรกิจให้เป็นไปในลักษณะที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงาน ลูกค้า ทรัพย์สินของลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียชีวิต อีกทั้งความเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการค้นหาข้อมูล หรือเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อช่วยกําจัด หรือควบคุม ความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจของบริษัท

เพื่อดําเนินการตามนโยบายที่กล่าวมานี้ บริษัทจะ

◉ กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

◉ จัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

◉ จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อพนักงาน และผู้รับเหมาของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

◉ ดําเนินการอย่างทันที และมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

◉ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

◉ เน้นย้ำให้พนักงาน ผู้รับเหม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทราบว่า การรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ และรับผิดชอบของทุกคนทั้งใน และนอกเวลาทำงานน

◉ ทำการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามความเหมาะสม เพื่อทราบความก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยนี้

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางที่เื้อเฟื้อต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่ และแหล่งธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ต้องไม่ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจาก เสียงดังหรือของเสียที่เหลือทิ้งของฝ่ายซ่อมบํารุง โดยมีระบบการจัดการเรื่องเสียง และของเสียจากการซ่อมบำรุงที่ดี อีกทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติต่อแหล่งชุมชน ด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของสภาพอากาศ น้ำ และที่อยู่อาศัยของชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งบริษัท จะส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความห่วงใย และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม โดยเป็นภาระ หน้าที่ของพนักงานทุกท่าน ในการปฏิบัติอันควรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น

พันธกิจ

◉ มุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าสู่ระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการ
◉ ใช้รถขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
◉ พัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากร ให้มีมาตรฐาน และความรู้เพื่อสอดคล้อง และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
◉ คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสังคม